۱۳۹۴ دی ۲۵, جمعه

ایران-عراق، کمپ لیبرتی،ویدئو وگزارش تصویری ازاعتراض مجاهدان اشرفی درلیبرتی به قطع نصب تیوالهای حفاظتی به درخواست رژیم


گزارش تصویری ازاعتراض مجاهدان اشرفی در لیبرتی به قطع نصب تیوالهای حفاظتی به درخواست رژیم

گزارش تصویری ازاعتراض مجاهدان اشرفی در لیبرتی به قطع نصب تیوالهای حفاظتی به درخواست رژیم

گزارش تصویری ازاعتراض مجاهدان اشرفی در لیبرتی به قطع نصب تیوالهای حفاظتی به درخواست رژیم

گزارش تصویری ازاعتراض مجاهدان اشرفی در لیبرتی به قطع نصب تیوالهای حفاظتی به درخواست رژیم

گزارش تصویری ازاعتراض مجاهدان اشرفی در لیبرتی به قطع نصب تیوالهای حفاظتی به درخواست رژیم

گزارش تصویری ازاعتراض مجاهدان اشرفی در لیبرتی به قطع نصب تیوالهای حفاظتی به درخواست رژیم

گزارش تصویری ازاعتراض مجاهدان اشرفی در لیبرتی به قطع نصب تیوالهای حفاظتی به درخواست رژیم

گزارش تصویری ازاعتراض مجاهدان اشرفی در لیبرتی به قطع نصب تیوالهای حفاظتی به درخواست رژیمهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر